Algemene voorwaarden
Stichting Beheer Nedereindseweg 401/401a (verder genoemd SBN401).

Artikel 1: gelding

Voor elke gebruiker van de website van SBN401 met de domein naam departnernieuwegein.nl gelden onderhavige algemene voorwaarden en middels het gebruik ervan aanvaardt de gebruiker het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: doel

SBN401 heeft als doel gebruikers van de website te informeren omtrent culturele activiteiten en huurmogelijkheden voor kunstenaars, bands, verenigingen en kleine ondernemers.

Artikel 3: aanmaken van een account

 1. Indien de gebruiker van de website wilt profiteren van alle voordelen en informatie die te vinden is op de website, dan kan een persoonlijke account worden aangemaakt door de gebruiker.
  Hiertoe volgt men de aanwijzingen voor het aanmaken van een account, die geplaatst zijn op de website;
 2.  De gebruiker staat er voor in dat de gegevens die hij/zij hierbij verstrekt, juist zijn. Voorts gaat de gebruiker akkoord met het feit dat SBN401 de verstrekte gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van de account;
 3. Alleen gebruikers die minimaal 16 jaar zijn, mogen een account aanmaken;
 4. Een gebruiker kan zijn account laten opheffen middels een bericht daartoe aan SBN401.

Artikel 4: juist gebruik van de website

De gebruiker dient de website te gebruiken in relatie tot het doel van de website. Ander gebruik is niet gewenst dan wel niet toegestaan.

 • Niet toegestaan is in ieder geval (maar niet beperkt tot):
 • Kwetsend en/of aanstootgevend gedrag;
 • Spam, het verzenden van grote hoeveelheden mail;
 • Het verzenden/posten van virussen en/of andere schadelijke items;
 • Inbreuk op de beveiliging van de website;
 • Onwettige activiteiten;
 • Adverteren in de ruimste zin van het woord.

Artikel 5: verwijzingen op de website

De website bevat een aantal externe links. SBN401 kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Artikel 6: intellectuele eigendomsrechten

 • De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van de website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SBN401;
 • Informatie die door gebruikers op de website is geplaatst, kan door SBN401 te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van SBN401 als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.

Artikel 7: persoonsgegevens

SBN401l gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt SBN401 zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Hoewel SBN401 de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan SBN401 niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. SBN401 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie;
 2. SBN401 kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor meningen van gebruikers van de website, vermeld op deze website, in blogs, mails, verhalen etc.;
 3. Sommige informatie, beschreven op de website, is verkregen van derden. Deze informatie is volgens SBN401 betrouwbaar, doch SBN401 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden hieromtrent;
 4. Nimmer kan SBN401 aansprakelijk gesteld worden voor welke vermeende schade dan ook die de gebruiker van de website meent te hebben als gevolg van het gebruik van de website. Ook kan SBN401 niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten op de website, onderbrekingen van de website, bezettonen, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal of wijziging van de computer van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de website;

Artikel 9: algemene bepalingen

Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven;

SBN401 heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien men het gebruik van de website voortzet na een of meer wijzigingen in de algemene voorwaarden, impliceert dit dat men deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt;

In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van SBN401 worden overgedragen aan een derde, heeft SBN401 het recht om de inhoud van de website, inclusief de door de gebruikers van de website verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen;

Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen worden beslecht door de rechtbank in Utrecht.

Artikel 10: Kaart verkoop en geldigheid

SBN401 verkoopt voor diverse activiteiten en evenementen toegangsbewijzen online. Deze toegangsbewijzen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
Controle gebeurt voor aanvang en bij de ingang van van de actviteit of evenement. Als bij controlle blijkt dat het toegangsbewijs reeds is gescand dan houd SBN401 het recht de toegang te weigeren.

Op de verkoop van toegangsbewijzen is het consumentenrecht van toepassing.